รับทำบัญชีและภาษีครบวงจร

      เป็นสำนักงานบัญชี ให้บริการจัดทำบัญชี และภาษีอากรแบบครบวงจร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์รวมทั้งให้บริการวางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีอากรโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างดี มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี

1. บริการด้านบัญชี

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายในและการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านบัญชีและสอบบัญชี
 • รับสิทธิ์อบรมการวางระบบเอกสารและบัญชี 2 ท่าน พร้อมรับเอกสารคู่มือและแผ่นซีดีประกอบคำบรรยาย
 • วิแคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด
 • จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท พร้อมส่งมอบลูกค้าทุกปี
 • จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51)
 • จัดทำงบกำไรขาดทุน• จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน


image

2. บริการด้านภาษี

   บริษัท วี.เอ.ที.ฯ เป็นผู้จัดทำแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้   

2.1 จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่

 • แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
 • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)2.2 จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
2.2 จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย

2.3 จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำแบบ สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร

3. งานด้านประกันสังคม

 • แจ้งเข้า-แจ้งออก ประกันสังคมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี กท.20,กท.26
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารประกันสังคม
 • แนะนำสิทธิประโยชน์ตามประกาศ สนง.ประกันสังคม (กรณีเพิ่มเติม)


4. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดเวลา ตามสัญญาบริการ

5. บริการรับ-ส่ง เอกสารบัญชี และนำส่งแบบภาษีต่อกรมสรรพากร

6. บริการเพิ่มเติม

 • จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • จัดทำงบการเงินรายเดือน,รายไตรมาส

7.บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Service)

ด้วยระบบโปรแกรม Payroll ที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับความชำนาญงานของ เอเชี่ยน ธุรกิจ การบัญชี ในการช่วยจัดการเกี่ยวกับ ระบบการจ่ายเงินค่าจ้างตอบแทนบุคลากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำ และความรวดเร็ว

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

• ทะเบียนเงินเดือนประจำเดือน หรืองวดการจ่ายเงินเดือน
• รายงานสรุปกระแสเงินสด จากระบบเงินเดือน
• ประสานงานกับธนาคารงวดการจ่ายเงินเดือน
• สถานะทางภาษีของบริษัท
• รายงานสรุปรายรับ รายหัก พนักงานแต่ละคน ประจำเดือน(Slip)
• รายงานสรุปรายรับ รายหัก พนักงานแต่ละคน ตลอดปี
• รายงานจัดส่งทาง Fax & Email


คุณอาจจำเป็นที่จะต้องใช้บริการ ระบบเงินเดือน จากเราถ้าคุณมีปัญหาดังนี้
• คุณมีบุคลากรในการคำนวณ จัดการ การจ่ายเงินเดือนของกิจการหรือไม่
• การคำนวณการจ่ายเงินเดือนของกิจการมีความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง
• คุณไม่มีเวลาสำหรับงานในส่วน ระบบเงินเดือนของกิจการ
• ระบบเงินเดือนของกิจการคุณ ไม่เป็นความลับ
• เกิดความยุ่งยากในการประสานงานกับการจ่ายเงินเดือนของกิจการ
• ไม่มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องแม่นจำในระบบเงินเดือนของกิจการ
• ไม่มีรายงานที่คุณต้องการทราบ ของระบบเงินเดือน
• ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างพนักงาน เพื่อระบบเงินเดือนพนักงานค่อนข้างสูง
• จำนวนพนักงานมากเกินที่คุณจะรับมือไหวPowered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy