ระบบ e-Tax Invoice by Email

Last updated: 29 Sep 2017  |  2961 Views  | 

ระบบ e-Tax Invoice by Email

      ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี และยังไม่พร้อม เข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) สามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Tax Invoice by Email โดยบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปของไฟล์ Microsoft Word (.doc, .docx) หรือ Microsoft Excel (.xls, .xlsx) หรือ PDF (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ต้องจัดทำในรูปแบบ PDF/A-3 เท่านั้น) โดยส่งอีเมลร่างใบกำกับภาษี พร้อมสำเนา CC ไปยังระบบกลาง e-mail Address : csemail@etax.teda.th เพื่อให้ระบบทำการประทับรับรอง เวลา (Time Stamp) และระบบจะส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ประทับรับรองเวลา (Time Stamp) แล้ว ไปยังอีเมลของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือ ผู้ประกอบการในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา ใบกำกับภาษีผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ที่ http://www.rd.go.th/publish/27659.0.html

ข้อมูลในการติดต่อ
: กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
: RD Intelligence Center 1161 กด 48
: e_taxinvoice@rdserver.rd.go.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมสรรพากร
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
e-Tax Invoice by e-mail
สพธอ. (ETDA)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการคลัง
สนับสนุน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy