ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice by Email

ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email

Ut ornare vehicula purus non commodo. Pellentesque dui nulla, porttitor vitae augue vel, sollicitudin sollicitudin eros. Mauris bibendum elementum feugiat.

ยินดีให้บริการและความช่วยเหลือ

 • รับทำบัญชีและภาษีครบวงจร
 • เป็นสำนักงานบัญชี ให้บริการจัดทำบัญชี และภาษีอากรแบบครบวงจร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์รวมทั้งให้บริการวางระบบบัญชี
 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีอากรโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชีและยื่นภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ททั้งรองรับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่น
 • โปรแกรม Formula,โปรแกรม ExpressI,โปรแกรม ExpressA,Myaccount,CD-Organizer เป็นต้น

 • 1. บริการด้านบัญชี
 • • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
 • • ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายในและการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านบัญชีและสอบบัญชี
 • • รับสิทธิ์อบรมการวางระบบเอกสารและบัญชี 2 ท่าน พร้อมรับเอกสารคู่มือและแผ่นซีดีประกอบคำบรรยาย
 • • วิแคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
 • • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด เช่น โปรแกรม Formula,โปรแกรม ExpressI,โปรแกรม ExpressA,Myaccount,CD-Organizer เป็นต้น
 • • จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท พร้อมส่งมอบลูกค้าทุกปี
 • • จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51)
 • • จัดทำงบกำไรขาดทุน
 • • จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

 • 2. บริการด้านภาษี
 • บริษัท วี.เอ.ที.ฯ เป็นผู้จัดทำแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
  • 2.1 จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่
 • • แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)• แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)• แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)• แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)
  • 2.2 จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
  • 2.3 จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
 • • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร• คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร• จัดทำแบบ สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์• จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร
 • 3. งานด้านประกันสังคม
 • • แจ้งเข้า-แจ้งออก ประกันสังคมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี กท.20,กท.26• บริการ รับ-ส่ง เอกสารประกันสังคม• แนะนำสิทธิประโยชน์ตามประกาศ สนง.ประกันสังคม (กรณีเพิ่มเติม)
 • 4. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดเวลา ตามสัญญาบริการ
 • 5. บริการรับ-ส่ง เอกสารบัญชี และนำส่งแบบภาษีต่อกรมสรรพากร
 • 6. บริการเพิ่มเติม
 • • จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน• จัดทำงบการเงินรายเดือน,รายไตรมาส
 • 7.บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Service)
 • ด้วยระบบโปรแกรม Payroll ที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับความชำนาญงานของ เอเชี่ยน ธุรกิจ การบัญชี ในการช่วยจัดการเกี่ยวกับ ระบบการจ่ายเงินค่าจ้างตอบแทนบุคลากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำ และความรวดเร็ว
 • ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
 • • ทะเบียนเงินเดือนประจำเดือน หรืองวดการจ่ายเงินเดือน• รายงานสรุปกระแสเงินสด จากระบบเงินเดือน• ประสานงานกับธนาคารงวดการจ่ายเงินเดือน• สถานะทางภาษีของบริษัท• รายงานสรุปรายรับ รายหัก พนักงานแต่ละคน ประจำเดือน(Slip)• รายงานสรุปรายรับ รายหัก พนักงานแต่ละคน ตลอดปี• รายงานจัดส่งทาง Fax & Email
 • คุณอาจจำเป็นที่จะต้องใช้บริการ ระบบเงินเดือน จากเราถ้าคุณมีปัญหาดังนี้
 • • คุณมีบุคลากรในการคำนวณ จัดการ การจ่ายเงินเดือนของกิจการหรือไม่• การคำนวณการจ่ายเงินเดือนของกิจการมีความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง• คุณไม่มีเวลาสำหรับงานในส่วน ระบบเงินเดือนของกิจการ• ระบบเงินเดือนของกิจการคุณ ไม่เป็นความลับ• เกิดความยุ่งยากในการประสานงานกับการจ่ายเงินเดือนของกิจการ• ไม่มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องแม่นจำในระบบเงินเดือนของกิจการ• ไม่มีรายงานที่คุณต้องการทราบ ของระบบเงินเดือน• ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างพนักงาน เพื่อระบบเงินเดือนพนักงานค่อนข้างสูง• จำนวนพนักงานมากเกินที่คุณจะรับมือไหว
 •  
 •  
 • สนใจสงใสติดต่อสอบถามได้ที่(E-mail:vat@vat,co,th)
 • ร:02-691-0140
 • มือถือ:081-942-1670
 •          :084-353-1114
 •         :084-353-0022
Powered by MakeWebEasy.com